Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần dành cho đối tượng muốn tự tính tổng tiền BHXH 1 lần
Chú thích:
- Đối tượng áp dụng: Người lao động có toàn thời gian đóng BHXH bắt buộc theo tiền lương do doanh nghiệp quyết định.
- Thời gian đóng: từ đủ 01 năm trở lên.
- Xin vui lòng tải ứng dụng "VSSID" để xem các giai đoạn nộp BHXH từng năm.

Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức thu nhập đóng BHXH Đối tượng tham gia
01
Từ
Đến
+ Thêm giai đoạn Tính BHXH

Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện
Đối tượng Mức Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện/tháng (Từ 01/2018 - 12/2022)
Hộ nghèo 0,22 x 700.000 x 30%
Hộ cận nghèo 0,22 x 700.000 x 25%
Đối tượng khác 0,22 x 700.000 x 10%
Bảng hệ số trượt giá năm 2022
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mức điều chỉnh 2,01 1,88 1,72 1,45 1,33 1,25 1,2
Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,19 1,16 1,12 1,08 1,05 1,02 1
Năm 2022
Mức điều chỉnh 1